Walne zebranie

2019-01-25

Zarząd OSPS BHP Oddział w Warszawie informuje, że na dzień 12 lutego 2019 roku, na godzinę 17.30 zwołuje Walne Zebranie Oddziału, które odbędzie się w budynku Urzędu Miasta - Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976 Roku nr 1 w Warszawie, sala 100.

W przypadku braku co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, wyznaczony będzie drugi termin na 12 lutego 2019 roku, na godzinę 18.00.

 

PORZĄDEK OBRAD

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania.

Odczytanie porządku obrad Walnego Zebrania oraz jego zatwierdzenie.

Odczytanie Regulaminu Obrad i Ordynacji Wyborczej.

Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.

Komunikat komisji skrutacyjnej o spełnieniu wymogów formalnych wyboru delegatów.

Zgłaszanie kandydatów na delegatów na Zjazd.

Głosowanie w sprawie wyboru delegatów na Zjazd.

Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków ewentualnych projektów Uchwał.

Głosowanie w sprawie w/w projektów (w przypadku złożenia takich projektów).

Ogłoszenie wyników wyborów.

Sprawy różne, wolne wnioski.

Zamknięcie obrad.